SERV-MEDIA PRIVACYVERKLARING

SERV-Media, gevestigd aan Welfingstrjitte 58 te Wijnjewoude provincie Friesland in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt tevens voor alle andere door SERV-Media beheerde websites en webshops.

Contactgegevens:
SERV-Media,

Welfingstrjitte 58,

9241GP Wijnjewoude,

Nederland,

Telefoonnummer +31653969451

Wim de Roos is ook Functionaris Gegevensbescherming van SERV-Media.

Hij is te bereiken via info@serv-media.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SERV-Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@serv-media.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SERV-Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1/ Contactgegevens ten behoeve van contact over gestelde vragen, over verstrekte informatie, over opdrachten, over reclame-uitingen, over betalingen, over overige zaken waarvoor door personen zelf contactgegevens zijn achtergelaten via formulieren op SERV-Media websites, als reactie op artikelen van SERV-Media, of via e-mail of nieuwsbrieven.

2/ Adresgegevens voor afhandeling van aankopen via door SERV-Media opgerichte webshops, contact over aankopen, toezending van aankopen, afhalen van ongedaan gemaakte bestellingen, andere wettelijke verplichtingen.

3/ Bankgegevens na betaling van bestelde goederen, voor terugbetaling van geannuleerde bestellingen.

4/ Verstrekte of ander verkregen gegevens en/of gegevens uit openbare bronnen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de journalistieke taak van onder SERV-Media uitgevoerde werkzaamheden. Hier gaat het om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, bedrijfsnamen, werkgevers en functies en eventueel andere noodzakelijke persoonlijke informatie. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld, tenzij met toestemming van de betrokkenen en/of ten behoeve van maatschappelijk noodzakelijke informatievoorziening in door SERV-Media geproduceerde tekst- of videoproducties.

Geautomatiseerde besluitvorming

SERV-Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SERV-Media) tussen zit.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedurende wettelijke termijnen bewaard, zowel in druk als digitaal. Dit gebeurt met name en uitsluitend in verband met wettelijke bepalingen ivm afhandeling van aankopen en de daarmee gepaard gaande afdracht van belastingen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend op verzoek van wettelijk daartoe bevoegde instanties gedeeld met deze instanties. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Adresgegevens worden gedeeld met verzend- en vervoerbedrijven, uitsluitend ten behoeve van bezorging op het door klanten van SERV-Media aangegeven adres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SERV-Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SERV-Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@serv-media.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SERV-Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SERV-Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Online gegevensuitwisseling gebeurt uitsluitend via een beveiligde verbinding (https://…) Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@serv-media.nl.

Wij registreren alleen de volgende opgegeven informatie:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bovenstaande gegevens worden geslagen ten behoeve van:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– SERV-Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

SERV-Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

SERV-Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SERV-Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijnjewoude, 19 mei 2022

Wim de Roos